STALLET

mötesplats

för Hästar & Hästfolk

Blogg

Kan man få fel fast man har rätt och rätt fast man har fel?

2022-04-20

 

Historisk  bok-bild 

Inom Svensk Travsport är svaret ja.

Svensk Travsports ÖD/Överdomstol består av fem ledamöter och tre suppleanter. Ordföranden samt minst en ledamot ska vara juridiskt utbildade. Beslut som fattas här kan inte överklagas, då överdomstolen är högsta instans inom Svensk Travsport.

Länk till Svensk Travsports nämnder och ledamöter 2021

Snabbkurs i juridik, Överdomstolens beslut…bara att rätta in sig i ledet.

Brixton Medical/Stall Zet där tränare/målvakt Daniel Redén är VD/ägare till träningslistans hästar, har inte fått sina prispengar utbetalada av Svensk Travsport sedan kvittning påbörjades. Enligt ST har 18 mkr (av 26,3mkr) kvittats, 8 mkr återstår.

Klipp: återstående skuld kommer att regleras, säger ST:s VD Maria Croon.

Kvittning innebär att den som har skuld får en motfordran hos en borgenär som får kvitta (avräkna) fordran mot skuld. Fordringar upphör att gälla när de täcker varandra. Kvittningen blir då att jämställa med en betalning.

Det så kallade beslutet i Proppen-Gate från ST, STAD och ÖD, är det ett straff? Hade inte ens tänkt nämna detta, så skämsigt är det för aktiva att ha en organisation som varken kan läsa amerikansk-engelska eller bär ”de där pappren” som Redén kallade det, till rätt bord. Det hjälper inte ett dugg att nån stackare får bära hundhuvud och får skulden (sparken) det handlar om hur reglementet ska hanteras PRESUMTIVT, från och med NU.

Straff: Propulsion får inte TÄVLA mer, är livstids avstängd….

Orka.se! Vid intresse länk till beslut, tidigare beslut och STAD:s beslut:

Är det här ”beslutet” aktiva väntat på sen Elitlopp 2020? Jaha.

Får inte tävla mer? Vet inte Maria Croon VD på ST att Propulsion skeppades iväg till USA för avel efter att dokumentet med amerikansk-engelska raden ”nerved” fladdrat runt.

Hovtramp/Lasse - insemination av sto

Jodå, det finns svenska Proppen-avkommor till svenska ston som varit på semester utomlands och inseminerats med propp-sperma. För att sen återvända hem och föla svenska avkommor. Plus avkommorna i Sverige vars moderston redan var betäckta före fakta uppdagades.

Första avkomma har redan varit ute på travbanan. Så skär man guld med tälgkniv och kringgår även avelsreglementet. Pfuiii eller Yeeihaaa! Beror på vilken sida av planket man befinner sig.

Böter? I relation till tidigare ”dömda” tränare, är 100.000 som ska inkasseras från rättmätig ägare Stall Zet Ågerup måste vara peanuts, eller en fjärt i världsrymden. I alla fall när det handlar om 26,3mkr OCH att frias från strikt tränaransvar! Vad fan handlar det om?

Delat ansvar med ST/Svensk Travsport? Jaha, i så fall ska VD Maria Croon göra en LexRedén på dem själva, eftersom det här inte följer regelverket. Fråga kvarstår, hur blir det presumtivt, framåt, för aktiva med deras strikta tränaransvar?

Några exempel på beslut från 2021 där Överdomstol lekt klart.

Svensk Travsport beslutade att hästskötaren Marco Pedrazzini som värmde Gocciadoros häst skulle dömas för brott mot §38 i tävlingsreglementet (olämpligt uppträdande) +18 månaders körförbud (hade ingen licens) samt beträdandeförbud (svenska banor) bor i Italien...under lika lång tid. 20 000 kr i böter och överklagade inte dom.

ST beslutade döma ansvarig tränare Alessandro Gocciadoro för brott mot §31 tävlingsreglementet (tränaransvar) samt §70 (skadande av travsportens anseende) till 6 mån körförbud +1 mån anmälningsförbud. ST beslöt också att återkalla godkännandet för svensk filial som Alessandro Gocciadoro bedrivit.ÖD prövade Gocciadoros överklagan och meddelade 16 juni 2020 att Gocciadoro inte ska dömas för brott mot 31§ tävlingsreglementet och inte för överträdelse av 70§. Frikänd med andra ord, Gul kusk-filial är igång även 2022 och starthäst finns inbjuden till Elitloppet.

Ansvarsnämnden
dömde Daniel Hansson B-tränare från Bollnäs enligt §12 f i Svensk Travsports Antidopningsreglemente till böter 10 000 kr,  och hästen Power Memphis avstängd från tävlande fram till enligt § 11 b) Svensk Travsports Antidopningsreglemente; gällande från 1 januari 2020.

Bara lite Testosteron (manligt könshormon) i starthästen, what! Kanske från B-tränarens egen ”godisbutik” på nätet? där säljer man allt du behöver och lite till med ST:s vetskap. Idag är den lukrativa butiken kamouflerad med fodertillskott och livsmedel. Lite Cannabisolja eller DMSO på dunk kanske? Byt namn på butiken och gå vidare.  

Ansvarsnämnden

Stephanie J Werder B-tränare Jägersro. Dynamic Raja som Stephanie är ansvarig tränare för, var anmäld till start på Halmstad 25 januari 2021. Under tävlingsdag, före lopp, kontrollerades hästen av Halmstads stallbackskontrollant där det framkom att hästen var utrustad med magnetbenskydd (transportskydd). Ansvarsnämnden dömde Werders böter till 10 000 kr. I beslut (som alla kan ladda ner på ST:s hemsida) påpekas att tränaren bröt ihop. Är det relevant information i ett beslut och är det nödvändigt att skriva?

Hovtramp foto

2020 inträffade ett flertal foderkontaminationer i hela Skandinavien, men analyserade foderprover hos travtränaren Troels Andersen påvisade inte någon foderkontamination. Inte heller hade tränaren använt just det fodret, Marstall, som påvisats i kontaminationsfall och analyser.

ST hittade inte någon vettig förklaring till positiva dopningsprovet. Troels Andersen, tränare, och strikt ansvarig för bestämmelser i Antidopningsreglemente 6§. ST yrkade ansvar enligt ”strikt” tränaransvar 12 § f) och utdömde böter till minimibelopp 10 000 kr. Suck. Här känns det lite olustigt, kan ju till och med vara sabotage? Det gick ju jäkligt bra just då och 10.000 papp är mycket pengar för en mindre tränare.

Hovtramp foto - skratta bäst som...

Överdomstolen
Enhandsdrivning, D-förseelse, är en mycket grov förseelse. ÖD kom fram till att "gratiskusken" Gyllings förseelse är unik och i viss mån svårbedömd. Även om förseelsen var snarlik enhandsdrivning fanns vissa förmildrande omständigheter, skäl att inte bedöma som annat än en grov förseelse. Ändring av överklagat beslut, dömde ÖD Gylling till böter 1500 kr + körförbud 21-11-18 – 21-12-01.

Enligt 76§ tävlingsreglemente stadgas att klagande ska betala avgift som framgår av påföljdsmall. Vid helt/delvis bifall till överklagandet återbetalas avgift. Gylling fick delvis bifall och ÖD erinrade om att han var berättigad att återfå den avgift som erlagts.

Gylling hade även begärt av ÖD enligt 79§ att ST skulle lämna bidrag för särskilda kostnader med anledning av överklagandet, 6250 kronor. (Advokathjälp, och inte vilken snubbe som helst…)
Gylling fick delvis igenom ett bifall (3000 tillbaks.)
Enligt tävlingsreglementet kan talan inte föras mot ÖD:s beslut. Så chickt.ÖVERKLAGAT BESLUT
Måldomarnämnd Färjestads Travsällskap beslut 2021-07- 03 travtränare  Per Nordström dömdes till böter 9750 spänn + avstängning sex dagar för felaktigt bruk av körspö, kod 401 i Final E3, h/v med 975000 i förstapris. Tränaren överklagade och yrkade på frikännande men ÖD fastställde Måldomarnämndens beslut. Enligt påföljdsmall var "avgiften" enligt §76 hela 9750 spänn. Nä, utan möjlighet att överklaga, bara att pröjsa!

Hovtramp/Ilse - Adrian Kolgjini

Ett enda frikänannde fanns i alla fall under 2021...grattis kusken!

Lite förvånad blev man nog? Måldomare Mats Kvint och då nykläckta domarbasen Johnny Staf tvingades backa från beslut 2021-06-28. 

Adrian Kolgjini dömdes till böter för att inte ha hålt rakt spår på upplopp. Uttagningslopp StoSprintern, förstapris 700 000 kr. Bötesbelopp enligt ST:s Påföljdsmall, 1% av halva Stosprinterns förstapris. Måldomarnämnd var enig, böter 3.500 kr (kod 208).

Adrian Kolgjini överklagade beslut och yrkade på frikännande.
Enligt ÖD:s uppfattning kan inte uteslutas att spårbytet delvis var följd av en incident med Björn Goop. Inget annat ekipage stördes och Kolgjini vann inte någon fördel, ÖD:s helhetsbedömning blev att överträdelse/spårbyte var så ringa att påföljd inte behövde utdömas.
ÖD upphävde måldomarnämndens beslut, Kolgjini frikändes.

Tävlingsreglementets 76 §, klagande erlägger avgift enligt påföljdsmall, Kolgjini fick bifall på överklagan och ÖD erinrade om att han var berättigad att återfå avgift han erlagt. Talan kunde inte föras mot ÖD:s beslut. Inte ofta ÖD är på motpartens sida, Synsam nästa för måldomarnämnden?

Måldomarnämnd Åby Travsällskap beslut 2021-05-08

Franske gästen Eric Raffin dömdes böter 15.000 kr + körförbud två dagar för felaktigt bruk av körspö (kod 401) i Paralympiatravet, Final (förstapris 1 500 000 kr.) Raffin överklagade och yrkade att påföljd upphävdes eller lindrades. ÖD med Raffins medgivande skötte ärendet genom brevväxling. Eric Raffin fransk kusk, ryttare kommer nog aldrig tillbaks till Sverige?

ÖD och Raffin tittade på måldomarnämndens övervakningsfilm, banans publikfilm och filmupptagning från Kanal 75 från loppet. 

Anmärkning: DÅ fanns film på all inclusive men inte i likvärdiga polisanmälda fall…

ÖD tog muntliga uppgifter från måldomare Magnus Sjölund och ST tog del av Raffins överklagande med yttrande genom ST:s förbundsjurist Göran Wahlman. Måldomarnämnd bedömde att Raffin hade sin ena hand över axelhöjd och drev hästen. Raffin förnekade att hans hand var över axeln i påståendet om drivning. På upploppet korrigerade Raffin hästen med körspö, han drev inte. Därtill var ekipaget så utformat att det svårligen gick att driva hästen utan att ena handen nådde över axelhöjd. Utformat? Utrustat eller utselat? Hur uttrycker de sig, kanske fel tolk...

Efter loppet studerade måldomarnämnden filmerna. Av filmupptagning från Kanal 75 i slow-motion, framgick att Raffin 120m före mål använde körspö för drivning med en hand ovanför axelhöjd. Publikfilm visade samma när film ”frystes”. På film syntes liknande men otydlig situation vid utgång sista kurvan. Hästen besiktigades efter lopp, inga märken.

Franska lånekuskar

Det fanns inte anledning till ändring, lindrigare eller allvarligare på Raffins förseelse än vad påföljdsmall föreskrev, annan påföljd än måldomarnämnd dömt kom inte i fråga. ÖD fastställde måldomarnämndens beslut

ÖVERKLAGAT BESLUT
Måldomarnämnd Hallands Travsällskap beslut 2021-01-25.
Jonas Oscarsson tilldömd böter 3.000 kr + körförbud 2021-02- 11 till 2021-03-09 för övrig felaktig drivning (kod 402) 

ÖD fastställde måldomarnämndens beslut.
I tävlingsreglemente 76§, stadgas att klagande erlägger avgift. Vid helt/delvis bifall till  återbetalas avgift. Oscarsson fick inte bifall till överklagandet och ÖD erinrade om avgift enligt påföljdsmall.
Enligt tävlingsreglemente kan inte talan föras mot ÖD:s beslut.

Måldomarnämnd gjorde bedömning att rörelserna inte hade något med manövrerandet av sidostång att göra. Det var fråga om sparkar mot hästen. Det var ingen tvekan om detta. Det gick inte att se om sparkarna träffat hästen. Enig måldomarnämnd dömde för övrig felaktig drivning.

OOps! 3000 spänn och uthängd på nätet, trots att måldomarnämnd inte kunde se om sparkar var åt hästen eller för att rätta till sidostång. Kan man få fel fast man har rätt, och om det är ord mot ord förlorar givetvis lärlingen? Bara lärlingen vet hur det var på riktigt.

Hovtramp/Ilse

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)