STALLET

mötesplats

för Hästar & Hästfolk

Blogg

Juridiskt riktigt men varken moraliskt eller djuridiskt rätt!

2020-06-30

Överdomstolen (med pensionerad åklagare i spetsen) har skrotat Svensk Travsports beslut, GUL kusk är frikänd på alla punkter.

Man kan ju tycka vad man vill, men juridiskt rätt tolkat efter det reglemente som Svensk Travsport, för övrigt en rättsröta utan like!

Gocciadoro och hans kompis har dragit ett löjes skimmer över Svensk Travsport inte bara i detta fall...och nu visat på de kryphål i reglementet som antingen kommer att täppas till snabbt eller fortsätta att handläggas av folk i Silvergrisen med bakbundna händer. Överdomstolen (givakt!) pekar på flera hål i staketet, Gula maffian kan fortsätta att tävla i Sverige.

Egentligen har italienaren bara ett problem, vem ska hyra ut ett filialstall åt honom efter det här? Samma som tidigare (Simloms, Norrtälje) eller boxar hos Christoffer Eriksson (där dopingattiraljer hittades på hatthyllan.)

Redan när ST hette STC gjordes ändringar i tävlingsreglementet (2004.) Då ändrades §33 i tävlingsreglementet så att om en tränare/kusk efter ett lopp döms för djurplågeri eller brott mot Djurskyddslagen fråndöms hästen prispengarna och betraktas som om den aldrig startat i loppet. Med andra ord, hästägaren får betala kalaset med spödrivningen.

En som inte skräder orden är Anders Ekfalk, veterinär på Solvalla. Så glad att någon vågar säga ifrån! Du borde ha suttit på nån av de där stolarna i ST istället för alla dessa onödiga invalda som knappast lämnar några historiska spår efter sig. Tack Anders.

Om någon orkar läsa Överdomstolens beslut, så varsågod!

 

ÖVERDOMSTOLENS SKÄL FÖR SITT BESLUT

31 § i tävlingsreglementet är intagen under rubriken ”Bestämmelser om startanmälan av häst”, underrubrik ”Ansvarig anmälares förpliktelser”. Där anges, att det är hästens tränare som ansvarar för anmälan till travlopp, har rätten att stryka häst samt har ett ansvar för att inträffad programförändring på tävlingsdagen meddelas inskrivningen eller måldomarnämnden för godkännande. I sista stycket anges: ”Tränaren ansvarar för att körsven/ryttare är lämplig att värma eller tävla med den aktuella hästen”.

I 68 § finns bestämmelser om påföljder för överträdelser av tävlingsreglementet.Tävlingsreglementet saknar bestämmelse om vem som får värma häst innan tävling. Det är inte uppställt krav på att denne ska inneha licens. Enligt överdomstolens uppfattning är det vanligt att en hästs skötare genomför värmning. En hästskötare är underkastad bestämmelserna i tävlingsreglementet.

 

ST har påstått att Pedrazzini inte var lämplig att värma hästen, eftersom han saknade licens, inte kört tävlingslopp på många år och aldrig kört tävlingslopp i Sverige. Gocciadoros ansvar för Pedrazzinis olämplighet att värma hästen ska bedömas som i det närmaste strikt, enligt ST.

Överdomstolen har i ärende ÖDB 15/2014, som gällde att tränare brustit i sitt tränaransvar genom att låta häst tävla utan skor eller beslag och som efter loppet blödde från en hov, uttalat att en tränares ansvar för att hästen på tävlingsdagen är i tävlingsmässigt skick är strikt (jfr 35 § tävlingsreglementet).

I tävlingsreglementet fanns fram till 2018 intaget en bestämmelse i 46 § 4 st, som föreskrev att tränare ansvarade för att häst ställdes till förfogande när beslut om dopningsprov meddelats. I ÖDB 02/2013 dömde överdomstolen tränare till påföljd för att häst inte ställdes till förfogande, trots att tränaren inte var närvarande på travbanan. Ansvaret ansågs vara strikt.

Vad som anförts i föregående stycken avser således tränarens ansvar i förhållande till en av honom tränad häst. Frågan i överdomstolen är om tränare alltid, med stöd av regler om strikt ansvar, dvs ansvar utan egen skuld, ska ådömas påföljd för överträdelse av tävlingsreglementet i förhållande till en anställd person eller en körsven, vare sig denne har licens eller ej. För att ett sådant strikt ansvar ska gälla, måste det framgå av bestämmelsen. 

Enligt överdomstolens mening kan inte ordalydelsen i 31 § sista stycket eller 68 § tävlingsreglementet tolkas som att tränarens ansvar för körsvennens lämplighet är strikt och att tränare, vid körsvens eventuella förseelse mot tävlingsreglementet i såväl värmning som tävlingslopp, riskerar påföljd. Gocciadoros uppgifter om vilka överväganden han gjorde rörande Pedrazzini innan denne anställdes får tas för goda. Härvid finns inget som pekar på att Pedrazzini, som hästskötare, inte var lämplig att värma hästen inför tävlingen 2020-05-02. Till detta kommer att Pedrazzini underkastat sig ansvar för den allvarliga förseelse han begick vid tillfället.

Gocciadoro ska inte dömas för brott mot 31 § tävlingsreglementet.

Överdomstolen övergår härefter att pröva överklagandet avseende brott mot 70 § tävlingsreglementet. Gocciadoro har frikänts från ansvar för brott mot 31 § tävlingsreglementet. Tidigare av Gocciadoro begångna förseelser i Sverige har inte föranlett ST att anse att Gocciadoro har skadat vare sig travsportens verksamhet eller travsportens anseende hos allmänheten. Innan händelsen på Örebrotravet har ST löpande beviljat Gocciadoro tillstånd att bedriva filial i Sverige. Hans lämplighet synes inte ha varit ifrågasatt. ST har i sitt beslut och i sina till överdomstolen lämnade upplysningar angett, att Gocciadoros visat bristande respekt för svenska regler och hästarnas välbefinnande samt hans uppträdande, både personligen samt genom anställda /anlitade personer vid flera tillfällen, både i Sverige och i andra länder, sammantaget inneburit att svensk travsports verksamhet och anseende hos allmänheten skadats. En grundläggande rättssäkerhetsprincip i Sverige är att en person, som misstänks för överträdelse av gällande regler har rätt att få veta vilka konkreta omständigheter som läggs denne till last. Det måste framgå om någon av omständigheterna har varit föremål för tidigare lagföring. ST:s utredning och beslut har brister i detta avseende. Det är i stort sett omöjligt att försvara sig mot så oprecisa påståenden som nu är i fråga.

Enligt överdomstolens mening kan förseelser begångna i utlandet inte läggas till grund för ett nytt påföljdsärende i Sverige, särskilt som det svenska tävlingsreglementet saknar sådan bestämmelse. Sammantaget leder till att Gocciadoro inte ska dömas för överträdelse av 70 § tävlingsreglementet.

Av 79 § tävlingsreglementet framgår att, i den utsträckning överdomstolen så beslutar, ST ska lämna bidrag till den som i ärende om påföljd åsamkats särskilda kostnader, om denne helt eller delvis fått bifall till sitt överklagande Gocciadoro är, med hänvisning till utgången i sak, berättigad att få bidrag till sina särskilda kostnader i ärendet. Kostnaderna har preciserats till 188.800 kronor, allt avseende ombudsarvode.

 

ÖVERDOMSTOLENS BESLUT

1. Överdomstolen är förhindrad att uppta Gocciadoros yrkande rörande indragning av filialverksamheten i Sverige till prövning. Yrkandet i denna del avvisas.

2. Överdomstolen upphäver ST:s påföljdsbeslut.

3. Överdomstolen fastställer det belopp ST ska utge till Gocciadoro till skäligen ansedda 100.000 kronor.

4. Enligt tävlingsreglementet kan talan inte föras mot överdomstolens beslut.

 

I handläggningen har deltagit Olle Sohlberg, ordförande, Lars Morell, referent, Stefan Wendén, Göran Sandh och Seymour Wegebrand. Beslutet är enhälligt.

På överdomstolens vägnar Olle Sohlberg Ordförande

 

 

 

 

Hovtramp/Ilse

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)